Miyerkules, Disyembre 18, 2013

Filipos 2:6-8 Dios kaya Si Cristo?
Maraming tagapangaral ang gumamit ng talatang ito upang patunayan daw na Dios si Cristo. Ang nasa larawan ay isang kaanib naman ng Ang Dating Daan o MCGI na nagpapatunay nagumamit din sila sa salin na ito. Subalit, kung susuriin ba natin ang tunay na nakasulat, tutugma kaya sa kanilang pag iba sa tunay na nakasulat? Upang mapatunayan natin kung sino ang nangdadaya sa bahaging ito ay mas mabuting suriin natin.

Ang dahilan kung bakit inakala ng marami na si Jesus ay Diyos ay dahil sa pagkakasalin ng Filipos 2:6-8 sa Magandang Balita Biblia.

Sa kaalaman ng LAHAT, Ito ay isang SALIN ng Biblia sa Filipino na pinagtulungang gawin ng mga iskolar na PROTESTANTE at KATOLIKO. Paano nila isinalin ang talatang Filipos 2:6-8? Isinalin nila ito batay na rin sa kanilang paniniwala na si Jesus ay Diyos at iniba ang nakasulat. Ganito ang laman ng talata sa MBB


“ Na kahit Siya'y tunay at likas na DIYOS, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang-tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya’y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, oo, hanggang kamatayan sa krus.” Filip. 2:6-8, MBB

Isinalin nila ang mga talatang ito sa paraang lilitaw na si Jesus ay Diyos. Kung hindi ka magsusuri ay talagang madadaya tayo, Inalis na nila ang salitang “NASA ANYO” . Anong maling turo ang ibinunga ng salin ng Filipos 2:6-8 sa Magandang Balita Biblia? Lumilitaw dito na dalawa ng Diyos: isang Diyos (Jesus) na hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, at isang Diyos na hindi pinagpilitang pantayan. Sinasalungat nito ang itinuro ni Jesus at ni Apostol Pablo na ang Ama lamang ang iisang tunay na Diyos (Juan17:1, 3; I Cor.8:6).

Ikalawa, kung si Cristo rin ang Diyos, paano mauunawaan ang kasunod na talata sa Fil.2:9?

Sa talatang 9 ay nakasulat na si Jesus ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Malinaw na iba ang itinampok at binigyan sa nagtampok at nagbigay. Kaya iba si Cristo sa Diyos.

Kung gayon, ano ang tunay na nakasulat kung susuriin natin ang Greek ? Pansinin natin ang isang salin :


ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2:6  ος εν μορφη θεου υπαρχων ουχ αρπαγμον ηγησατο το ειναι ισα θεω[Textus Receptus]

Kung babasahin po ay :

" os en MORFI THEOU yparchon ouch arpagmon igisato to einai isa theo. "

Pansinin po ninyo ang " μορφη θεου " na kung babasahin yan ay "morfi theo". Ang " Morfi" po ay FORM o anyo, at malinaw na ito ang kanilang binawas sa Biblia upang madaya ang tao. Nakakalungkot sapagkat marami na ang kanilang nadaya dito. Ano ang katumbas na salin? Narito ang isang salin na ANG BIBLIA :


Filipos 2:6  Na siya, bagama't NASA ANYONG DIOS, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios, [Ang Biblia]


Natitiyak natin na ang sinumang tagapangaral na gumagamit sa Filipos 2:6-8 bilang batayan sa pagtuturo na si Jesus ang tunay na Diyos ay nagkakamali ng pagkaunawa.

Ayon sa mga naniniwalang si Cristo ay Diyos, ang Filipos 2:6-8 daw ay nagpapatunay na si Jesus ay Diyos. Kahit raw sinabing “nasa anyong Diyos.”  ay patotoo parin daw na Dios sapagkat si Jesus ay “nasa anyong Diyos,” Siya raw ay Diyos. Ating suriin, dahil ba sa sinabi sa Filipos 2:6-8 na si Cristo ay “nasa anyong Diyos”. Dios na?

Balikan natin ulit ang Talata na hindi yung ginamit sa pandaraya :


“ Na siya, bagama't nasa anyong Dios , ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios, “Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao: “At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kaniyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus.” [Ang Biblia]


Si Apostol Pablo mismo ang sumulat na si Cristo ay “nasa anyong Diyos” kaya hayaan nating siya rin ang magpaliwanag nito. Bakit niya sinabi na si Cristo ay “nasa anyong Diyos”? Sinabi ni Apostol Pablo na si Cristo ay “nasa anyong Diyos” sapagkat Siya ay larawan ng Diyos:


“…upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng evangelio ng kaluwalhatian ni Cristo, na siyang larawan ng Dios.” II Cor. 4:4 

"Na siya ang larawan ng Dios na di nakikita,  ang panganay ng lahat ng mga nilalang; " col. 1:15


Ngunit paano naging larawan ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo? Larawan ba Siya ng Diyos sa kalikasan? Hindi, sapagkat ang Diyos ay espiritu samantalang si Cristo ay may laman at buto (Luk. 24:39 ).


Si Cristo ay larawan ng Diyos sa kaabanalan. Narito ang katunayan:

“Sapagka't ako ang Panginoon ninyong Dios:magpakabanal nga  kayo at kayo'y maging mga banal; sapagka’t ako’y banal…” [Lev.11:44]

Kung paanong ang Diyos ay banal, ganoon din si Cristo.

“Sapagka't nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis…” [Heb. 7:26]

Ang dahilan nito ay sapagkat si Cristo ay pinabanal ng Diyos:

“Sinasabi baga ninyo tungkol sa kaniya, na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan…”[Juan10:36]


Bagaman ang lahat ng tao ay nilikha ng Dios ayun sa larawan Niya [ Genesis 1:27], sa KABANALAN parin [Efeso 1:4], ay walang nakatugon sapagkat lahat ay nagkasala :

Roma 5:12, MB
".....lumaganap ang kamatayan sa lahat
ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala "

Roma 3:23

" Sapagka't ang lahat ay nangagkasala
nga, at hindi nangakaabot sa
kaluwalhatian ng Dios; "

Dahil dito, napakalaki ng suliranin ng tao. Nawala siya sa pagiging KALARAWAN NG DIOS at nagkaroon na ng kamatayan, hindi lamang sa pagkalagot ng hininga, kundi ang IKALAWANG KAMATAYAN na kaparusahang walang hanggan sa dagat- dagatang apoy (Apoc.20:14 )MULING MAGING KALARAWAN


Upang maligtas sa parusa ay kailangang makabalik ang tao sa uring kalarawan ng Dios. Paano mangyayari ito? Dapat siyang maging katulad ng LARAWAN NG ANAK NG DIOS:Roma 8:29
" Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid "


Ito ay sapagkat si Jesuscristo nga ang
larawan ng Dios.


Colosas 1:15
" Na siya ang larawan ng Dios na di
nakikita, ang panganay ng lahat ng mga
nilalang "


Ayon sa Biblia, si Cristo lamang ang taong hindi nagkasala [ Juan 8:40; 1 ped. 2:21-22 ]. Kaya Siya lamang ang nakatupad ng layunin ng Dios na ang tao ay maging kauri Niya (Dios) sa pag-ibig at kabanalan. Ang mga taong larawan ni Cristo, kung gayon, ang kalarawan ng Dios.

Ang Diyos at si Cristo ay kapuwa banal. Kung gayon, sa kabanalan “larawan ng Diyos” si Cristo, kaya sinabi ni Apostol Pablo na si Cristo ay “nasa anyong Diyos.” suriin naman natin ang binanggit din ni Apostol Pablo sa Filipos 2:6-8 na “di niya inaring pagkapantay niya sa Diyos.”    ganito po ang dahilan :“Sinabi ni Yahweh, ‘Saan ninyo ako itutulad? Mayroon bang makapapantay sa akin?”
“Dili-dilihin ninyo Ang matagal nang nakaraan. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos, At liban sa akin ay wala nang iba.” [Isa. 46:5, 9, MBB]

Maaari bang may kapantay ang nag-iisa?   Kung may kapantay ang Diyos sa pagiging Diyos, lilitaw na hindi na Siya ang iisang Diyos na Makapangyarihan sa lahat. Sasalungat na ito sa itinuturo ng
Biblia.


Suriin naman po natin bakit hinubad niya ito? ano ang HINUBAD niya?

Roma 8:3-4
" Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan,  na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak  na NAGANYO LAMANG SALARIN at dahil sa kasalanan,  ay hinatulan ng Dios sa laman ang kasalanan"
" Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad  sa atin, na hindi nangagsisilakad ayon sa laman,  kundi ayon sa Espiritu "

Ang sabi ng talata, sya ay nag anyong salarin, samakatuwid ang KABANALAN parin ang hinubad ni Cristo at nag anyong alipin o salarin. Bakit naman po siya nag anyung SALARIN? Ganito po ang ating mababasa :

2 cor 5:21 " Yaong hindi nakakilala ng kasalanan  ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin: upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Dios."


Siyay ibinilang na makasalanan upang makipagkaisa tayo sa kanya at mapabanal sa harapan ng DIOS sa pamamagitan niya. Banal pa ba si Cristo dahil hinubad na niya ito? baka po matanung ng ilan. ganito po ang kasagutan :


Roma 10:36  "  Sinasabi baga ninyo tungkol sa kaniya, na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan, Ikaw ay namumusong; sapagka't sinasabi ko, Ako ang anak ng Dios? "

Banal parin po sapagkat siya nga ay pinabanal ng AMA na siyang nagsugo sa kanya.Kaya po sanay naging malinaw at maituwid ang mga maling isipan.

1 komento:

trevor obmil ayon kay ...

Kung susuriin lang sanang mabuti na ang pamamaraan ay hindi literal na konklusyon ang gagawin, mabubuksan sana ang mga kaisipan na patuloy na binubulag ng dios ng sanlibutang ito.
Ang pagiging iisa ng Dios ay wala tayong pagaalinlangan na ganun nga. Subalit ang sabihin na tanging ang Ama lang ang tunay na Dios ay maraming magiging kontaradiksyon sa Biblia.
1+1=2 ang formula ng mga literal magisip.
Subalit sa Dios ay hindi palaging ganoon lalo pa't kung ang pag uusapan ay ang tungkol sa pagiging Dios ni Cristo.
Ang pagiging Dios ni Cristo ay pilit na hinahanapan ng mga paliwanag na kokontra sa sinasabi ng Biblia. Ang nakakalungkot, pag ang salin ay malinaw na nagsasabi na Dios nga si Cristo, iisa lang ang iisipin, mali ang salin o basura.
Isang halimbawa na hindi literal sa Biblia ay ang pagiging iisa ng babae at lalake kapag sila ay mag asawa. Bagama't dalawa silang persona ay iisa lang sila sa paningin ng Dios.
Kung pag aaralan natin ang nakasulat sa Fil. 2, ang sabi ni Apostol Pablo ay gayahin natin ang klase ng pagpapakumbaba ni Cristo na bagamat Dios ay hindi niya inaring isang bagay na naratapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios kundi bagkus hinubad niya ito

Naipakita ng Panginoon ang kapakumbabaan sa pamamagitan ng bagamat siyay Dios ay hinubad niya ang kanyang Pagka Diyos. Mula sa pagiging walang laman at dugo tungo sa pagkakaroon ng mga komposisyon ng kung anong mayroon ang tao , na di nga bat laman at buto.
Dapat mapansin na bago siya nagkaroon ng laman at buto ay nasa kalagayan siya na walang komposisyon ng laman at buto . Kaya naman hindi pwedeng sabihin o gawing rason na kaya siya hindi Dios ay dahil meron siyang laman at buto. Pilit na pinagkukumpara ng mga taong ang paniniwala ay literal , ang kalagayan ni Cristo nung maging tao ngunit hindi dun sa aspeto bago siya magkatawang tao. Ano ba siya dati? Napakalinaw naman sa Juan 1:1 na siya ay Dios. ANG SALITA na sinasabing Dios ay nagkatawangtao. Anong malabo dun? Nalalabuan lang naman ang iba kasi nga nakatatak sa isip na literal magisip na iisa lang naman ang Dios . Na kung Dios din si Cristo di dalawa na ang Dios? Hay buhay,,
Hindi nyo ba napapansin na sa kanila ay mas maraming Dios? Ang Ama, ang spoken word at ang trono. Pati trono, dios? Sagot naman nila, E kasi yun ay luklukan ng Diyos. Di ang langit pala Dios din kasi ito ay tirahan ng Dios. E bakit ang Espiritu Santo na anila ay kapangyarihan daw ng Diyos ay hindi raw Dios. Kaya naman ayaw pagbasahin ang mga miyembro kasi malilito.
Ang nakakalungkot, me kilala akong medyo may edad na na aniya ay since birth raw ay member na siya ,ay hindi kilala ang Espiritu Santo. Bakit ayaw kaya nilang ipakilala? Hindi ba ipinakilala siya ng Panginoong CristoJesus bilang ang Mangaaliw? At ang gamit na salita patungkol sa Kanya ay 'siya'. Ano bang ibig sabihin nun? Hindi ba siya ay isang personalidad din? Kung siya ay basta kapangyarihan lang ng Dios bakit kaya kailangan pang constantly ay capitalized pag binabanggit ang Espiritu Santo.
Hindi kaya may significant yun?
Kung ako ang tatanungin syempre meron.

Kunsabagay, hindi sila masisisi kung bakit ganun na lang ang kanilang kapit sa paniniwala na ang Ama lang ang Dios. Literal nilang inunawa ang panalangin ng Panginoong Jesus nung isang pagkakataon ay sinabi niya na; ..ang makilala ka nila na iisang Dios na tunay.
E paano naman kaya yung isang pangyayari na sinabi ng Panginoon na walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Pero sigurado may sagot na naman sila.
Ito ang dapat nilang pag isipan:
Ako bilang sumasamba kay Cristo ay itinuturing ko siyang Diyos. Ngunit sinasabi nila ay hindi isang tunay na Dios, ano ngayon ang lalabas?
Tip :
Ang tawag sa baril kapag hindi totoo ay baril barilan.
At ang tawag sa hindi tunay na tao ay tau-tauhan, ano naman ang tawag kapag hindi tunay na Dios?
Kaya aminin man nila at sa hindi ay diyos diyosan si Cristo.
Kakalungkot...